İŞÇİLİK ALACAKLARI Kıdem ve İhbar Tazminatı-Fazla Mesai-Hafta ve Genel Tatil Ücretleri-Yıllık izin Ücreti-işe İade Davaları

Kıdem Tazminatı Hakkı Ve Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem Tazminatı, Bir yıldan fazla süreyle aynı iş yerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı alacağı doğar. İşçinin her tam yıl için bir aylık bürüt maaş alacağı doğar. Kıdem vergiden muaftır. Sözleşmenin feshinden itibaren mevduattaki en yüksek yasal faiz uygulanır.

İhbar Tazminatı Hakkı Ve İhbar Tazminatı Davası

İhbar Tazminatı, iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf kanunda belirtilen sürelerde karşı tarafa bu isteğini ihbarla yükümlüdür. İhbarda bulunulmadan feshedilen sözleşme için ihbar tazminatı hakkı doğar.

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,

İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

İşçi Üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Fazla Mesai Ücreti ve Davası

İşçinin çalışma süresi haftalık en fazla 45 saattir. Günde 11 saati aşmayacak şekilde serbestçe günlere bölünebilir. Fazla çalışma alacağı  45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlasının ödenmesi gerekir.

Tatil Ücretleri ve Davası

Hafta Tatili ücreti ve Genel tatil ücreti; çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.  Ayrıca kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün karşılığı tam olarak ödenir. İşçi o günde ayrıca çalışıyorsa ayrıca bir günlük ücreti de ödenecektir.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Yıllık ücretli izin ; işçi işyerinde deneme süresi dâhil en az bir yıl çalıştıysa yıllık ücretli izne hak kazanır. İşçi bu hakkından vazgeçemez.

Ücret, İkramiye ve Prim Gibi Alacaklarının Ödenmemesi

İşçilerin ücret, ikramiye ve prim gibi ücret ve ücret benzeri alacaklarının ödenmemesi durumunda işçi bu alacaklarının ödenmesi iş mahkemesine dava açabilir. Ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresi 5 yıldır. İşçilerin iş sözleşmeleri hangi nedenle feshedilirse edilsin ücret, ikramiye ve prim gibi alacaklarını işçiler alırlar.

İşe İade Davası

İşe iade davası açma hakkı;  iş sözleşmesi işverence geçerli bir nedene dayandırılmadan feshedilen işçinin işe iade davası açma hakkı bulunur. Ancak bunun için tarafların iş kanununa tabi olması, davayı açacak işçinin en az 6 aydır o işverenin işyerinde çalışıyor olması, işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması, işçi ile işveren arası sözleşmenin belirsiz süreli olması ve işçinin işverenin vekili konumunda olmaması da gerekir.

 

Reklamlar