Mirasçıdan Mal Kaçırma, Muris Muvazaası ve Muris Muvazaası,Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptali Davaları

Mirasçılardan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Muris muvazaası, mirasbırakan kişilerin mallarını mirasçılarından kaçırması halinde açılacak davadır. Gerçekten de mirasbırakan kişiler, hayatta iken mirasçılarından mal kaçırma arzusu ile taşınmazlarını mirasçılarına devretmekte, diğer mirasçılarını miras haklarından mahrum bırakmaktadır. Bu tür mal kaçırmalarda tapuda gayrimenkul genellikle satış yapılmak sureti ile (bazende ölünceye kadar bakmaakdiile) gerçekleştirilmektedir.Taşınmazların satışında ya bedel ödenmemekte ya da tapu dairesi ile gerçekte ödenen bedel arasında fark olmaktadır. Özellikle kız çocuklarının , eşin,yada daha az sevilen diğer çocukların mirastan pay almaması için sıkça yapılan muvazaa işlemleri hukuki açıdan iptal edilebilir nitelikte olup ,gerekli dava açıldığı takdirde mirasçılar hakları olan miras paylarına kavuşabilmektedir.

Muris muvazaasında ; Kişi tapulu taşınmazını mirasçısı olan kişiye devretmek istemekte ve  diğer mirasçılarını mirasından yoksun bırakmak amacıyla ; aslında bağışlama olan arzusunu tapu dairesinde satış olarak göstermektedir. Bu şekilde taşınmazını satmış olan mirasbırakan, diğer mirasçılarından bu malı kaçırmış olacaktır.Bu durumda muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptali ve tescili davası açılacak ve diğer mirasçıların hakları gerialınmaktadır.

Bu hususta bir çok Yargıtay Kararları mevcuttur örnek olarak Yargıtay’ın 01/04/1974 – ½ sayılı İnançları Birleştirme Kararında ; özellikle küçük kırsal bölgelerde kız çocuklarını mirastan mahrum etmek amacıyla muris erkek çocuğu ile anlaşarak gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını, kötüniyetle satış göstermek suretiyle devir işlemi gerçekleştirmektedir. Bunun yanında eşin ölümü veya boşanma sebebiyle yeniden evlenen erkek, önceki eşinden olma çocuklarını sonraki eşin etkisiyle mirastan mahrum etmek amacıyla sonraki çocuklara gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını satış göstermek suretiyle onlara intikal ettirmektedir. Bu türlü muvazaalı tasarruflar karşısında gerek kız çocuklarını erkek çocuklarla eşit miras hakkına kavuşturmak ve gerekse murisin çocukları arasında eşitliği sağlamak amacıyla muvazaa hukuksal nedenine dayanarak dava açabilme hakkına sahiptirler. ifadesini bulmak mümkündür.

Hangi Hallerde Muris Muvazaasından Bahsedilebilir ?
Uygulamada sıkça karşılaştığımız muris muvazaası halleraşğıda açıklanmış olup bu hallerde  mirasçılar, mirastaki paylarının kaçırıldığından bahisle dava açabilmektedirler :
• Babanın veya annenin, taşınmazını (ev, arsa, apartman, daire, bağ, bahçe vs.) mirasçılardan birisine devretmesi/satması halinde,
• Babanın, taşınmazını önceki evliliğinden olan çocuklarına devretmesi/satması halinde,
• Babanın, taşınmazını ikinci evliliğinden olan eşine veya çocuklarına devretmesi/satması halinde,
• Babanın, taşınmazını kız çocuklarından kaçırarak erkek çocuklara devretmesi/satması halinde,
• Babanın, taşınmazını ikinci eşine devretmesi/satması halinde vb.

Muris Muvazaası Davasını Kimler Açabilir ?
Muris muvazaasına dayalı olarak açılacak tapu iptali ve tescili davalarında dava açmakta hukuki yararı bulunan ve mirasçı sıfatına sahip olan tüm mirasçılar,evlatlıklar  davacı olabilirler.Burada davayı açacak mirasçı, davayı tek başına açabileceği gibi diğer mirasçılarla birlikte de açabilecektir.

Muris Muvazaası Davası Kimlere Karşı Açılır ?
Bu davalarda davalı ; taşınmazı mirasbırakandan devralan kişi olacaktır. Bu kişi ölmüş ise bu dava ölenin mirasçılarına karşıda açılabilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası Ne Zaman Açılır ?

Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası ancak mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilir. Mirasbırakan kişi hayatta iken bu davanın açılmasının imkanı yoktur.

Muris Muvazaasında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre
Muris muvazaası davalarında  zamanaşımı veya hak düşürücü süre uygulanamaz bu davaların her zaman açılabilir. Yargıtay da kararlarında bu hususu hep vurgulamış olup bu tür davaların süreye tabi kılınmaksızın her zaman ileri sürülmesinin olanaklı bulunduğunu belirtmiştir.

Genel Bilgi :

Muris (miras bırakanın) muvazaasının varlığının kabul edilebilmesi için muvazaa konusu işlemin dayanağının ve miras bırakanın gerçek iradesinin, mirasçıdan mal kaçırmak olması gerekir. Muris muvazaası birçok şekilde gerçekleşse de genellikle esas irade bağışlamak olmasına karşın bir malın diğer bir kimseye bedel alınmadan satılması ile gerçekleştirilir. Muvazaa konusu işlemlerde malın bedelinin mutlaka para olması şart değildir. Miras bırakan işlemi geçerli göstermek için belirli bir hizmet ve emeğin veya bir malın bedeli olarak gösterebilir. Bu ihtimal genellikle ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak karşımıza çıkar. Bu gibi durumlarda yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere, görünürdeki sözleşme, tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından, gizlenmiş bağış sözleşmesi de Medeni Kanun , Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunun ‘da düzenlenen şekil şartlarını gerçekleştirmediğinden, saklı pay sahibi olsun ya da olmasın miras hakkı zarar gören tüm mirasçılar dava açarak bağış sözleşmesinin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler. Ancak bu tür uyuşmazlıklarda doğru bir çözüme ulaştırabilmesi, miras bırakanın asıl amacının tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Ayrıca miras bırakan ölümünden önce mal varlığını mirasçıları arasında kabul edilebilir bir şekilde taksim etmişse mirasçısından mal kaçırma iradesinden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle muris muvazaasına ilişkin davalarda murisin tüm mirasçılarına, intikal eden, her türlü mal ve hakkın tespit edilmesi, değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ancak bu şekilde miras bırakanın gerçek niyeti açıklığa kavuşturulabilir

Mirastan mal kaçırma işlemlerine dair açılacak muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davalarını Hukuk Büromuz ile birlikte yürütmek isteyen kişileriletişim bilgilerinden yararlanarakbize ulaşması mümkündür.

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under Genel

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s